Giáo Xứ Thánh Minh Winnipeg Canada

https://www.giaoxuthanhminh.ca


KINH ĐÀNG THÁNH GIÁ

Kinh đọc trước khi gẫm đàng thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem / cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng / thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang / đem chúng con về thiên đàng / mà hát mừng tạ ơn ĐCG. đời đời chẳng cùng. Amen.

X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
      1. Nơi thứ nhất: station01
Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ xưa đứng bên Thánh Giá thảm thương,
Thấy Con đớn đau Mẹ nát gan vàng,
Đôi dòng nước mắt tuôn ròng ròng. 

X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

         2. Nơi thứ hai: 

Đức Chúa Giêsu vác Thánh giástation02Lạy Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua,
Biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa,
Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

        3Nơi thứ ba: 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhấtstation03
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân,
Đã cưu mang Vua vinh phúc vô ngần,
Nay Người đau khổ hơn mọi người.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

        4. Nơi thứ bốn
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh giástation04
Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì thiên thần hát mừng, mà rày thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương,
Với Maria, Mẹ Chúa thiên đàng,
Trong giờ Con Chúa mang cực hình.

X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
         5. Nơi thứ năm
Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsustation05
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa tôi đâu hết, mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy? Xin ban ơn giúp sức cho con, cùng những kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Người ôi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu,
Dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu,
Sao lòng chai đá không buồn sầu.

X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

          6. Nơi thứ sáu: 
Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặtstation06
Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica, chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân
Hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần
Cam chịu bao đớn đau cực hình.X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

       7. Nơi thứ bảy:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ haistation07
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu / một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ Maria là suối yêu thương,
Hãy xin cho con đau đớn cùng Người,
Gây nhiều công phúc trên đường đời.

X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
       
         8. Nơi thứ tám: 

Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalemstation08
Lạy Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con, cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm can
Biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn
Cho dù sao cũng không sờn lòng
  
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

         9. Nơi thứ chín: 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ bastation09
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Canvariô, chẳng còn ai nhìn, máu đă chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu Adam! hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ Maria xin hãy giúp con,
Khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành,
Trong lòng con chẳng khi nào sờn.X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
       
             10. Nơi thứ mười:
 
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsustation10
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đinh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ Maria xin hãy giúp con,
Khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành,
Trong lòng con chẳng khi nào sờn.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
         11. Nơi thứ mười một: 

Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsustation11
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đinh vào Thánh giá vì tội con. Xin ban ơn cho con đóng đinh xác thịt con vào Thánh giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ Maria trinh khiết vô song,
Hãy xin cho con chung nỗi u buồn,
Không hề than trách, không ngại ngùng.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
       
         12. Nơi thứ mười hai:

Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giástation12
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa con.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con,
Hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn,
Cho dù đau đớn không hề rời.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

        13. Nơi thứ mười ba: 
Tháo đinh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹstation13
Ai xem thấy hai ông thánh tháo đinh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống, cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đinh Đức Chúa Giêsu vậy.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Lòng con ước được thương tích Chúa ban,
Biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài,
Vui lòng khi chết đi vì Người.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

          14. Nơi thứ mười bốn: 
Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đástation14
Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Cho con dọn mình chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng liệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. – Amen.
X. Xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
-    Đọc Kinh Lạy Cha.
-    Kinh Kính Mừng
-    Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Nguyện xin Giêsu thương đến chng con,
Khấng ban Mẫu thân thương giúp linh hồn,
Công tồn danh 

Tác giả bài viết: Ban quan trị

Nguồn tin: www.giaoxuthanhminh.ca

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây